Line-ads-policy-feature-image

นโยบายการลงโฆษณา Line Ads Platform (LAP)

ก่อนทำการลงโฆษณา  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคต่าง ๆ ในนโยบายในการลงโฆษณาของ Line Ads Platform (LAP) นี้ก่อน  เพราะจะมีสินค้าบางประเภท ที่ทาง Line ไม่สามารถให้ลงโฆษณาได้ บางสินค้าค้าหรือผลิตภัณฑ์สามารถลงโฆษณาได้แต่ต้องมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการลงโฆษณา

❌ สินค้า ผลิตภัณฑ์และห้ามลงโฆษณา (มี 22 ประเภท)

1. บริการนักสืบเอกชน

2. ผลิตภัณฑ์บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ

3. สกุลเงินดิจิทัลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคหรือการชักชวนการซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการโดยสถาบันการเงิน ธนาคาร ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง) (พิจารณาเป็นกรณี)

4. อาวุธยุทธภัณฑ์ (ทุกประเภท) วัตถุและสารอันตราย

5. โรงรับจํานํา/ เพชรหลุดจํานํา แม้ว่าจะมีใบรับรองหรือใบรับประกันคุณภาพ

6. การขายข้อมูล (Sale of Information) ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงการเปิดเผยความลับทางการค้าของผู้อื่น

7. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เช่น ดูดวง โหราศาสตร์ ทำนายโชคชะตา เครื่องรางของขลัง สิ่งเร้นลับ และการเรี่ยไรหรือขอรับบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

8. ธุรกิจแบบพีระมิดหรือธุรกิจอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือการขายตรงแบบหลายชั้น (multilevel marketing sales)

9. บริการซื้อขายสัตว์เลี้ยงและสิ่งมีชีวิต รวมถึงพันธุ์ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือเมล็ดพันธุ์ควบคุม พืชสงวน พืชต้องห้าม และพืชอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโฆษณาที่เกี่ยวกับการซื้อขายต้นไม้หรือไม้ประดับทั่วไป และพืชผักผลไม้เพื่อการบริโภค

10. การให้กู้ยืมเงินในเชิงฉ้อโกง และ การระดมทุนที่มีวัตถุประสงค์อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

11. พระเครื่องหรือวัตถุโบราณ

12. สินค้าที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

13. พรรคการเมือง ผลสํารวจการออกเสียงประชามติ หรือ การลงคะแนนเลือกต้ัง

14. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสะสมแต้มที่เข้าลักษณะเป็นการพนัน หรือเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงโชคโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง

15. การทําการตลาดประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยได้ค่าตอบแทนในลักษณะการแบ่งปันรายได้

16. ยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ / ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่อนุญาตให้ทำการโฆษณาต่อประชาชนทั่วไป (สามารถทำการโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการขออนุญาตโฆษณาแล้วแต่กรณี)

17. องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร องค์กรสาธารณะประโยชน์ หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.)

ต้องมีเอกสารการจดทะเบียน หรือใบอนุญาตจัดตั้งหรือเอกสารการอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศไทยที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือ คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ หรือ กระทรวงแรงงานแล้วแต่กรณี

18. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น ปาจิงโกะ เว็บไซต์พนันบอล หวย เกมส์ท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย

19. ผลิตภัณฑ์หรือบริการสําหรับผู้ใหญ่ (รวมถึง ร้านเซ็กส์ช็อป เช่น สถานบริการอาบอบนวดที่ผิดกฎหมายและ ศีลธรรมอันดี ร้านค้าสําหรับผู้ใหญ่ เช่น ร้านวิดีโอสําหรับผู้ใหญ่ กิจการสถานบันเทิงอื่นสําหรับผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับ อนุญาตหรือจดทะเบียนและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่มีลักษณะเดียวกัน)

20. อาหารทารก (เช่น นมผงสูตรหนึ่ง สูตรสอง สำหรับเลี้ยงทารก) และอาหารเสริมสําหรับทารก ยาบํารุงหรืออาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องสมรรถภาพทางเพศ

21. การตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบุตรบุญธรรม การรับหรือยกเด็กให้คนอื่นนอกจากญาติของเด็ก

22. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (ท้ังทางตรงและทางอ้อม)

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการควบคุม (13 ประเภท)

1. อาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม และยาสามัญประจำบ้าน

สามารถโฆษณาได้ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการขออนุญาตโฆษณาแล้วแต่กรณี ยกเว้น ประเภทอาหารต่อไปน้ีที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย. อาหารกลุ่มน้ี ผู้ผลิตไม่ต้องขออนุญาตผลิตภัณฑ์ แต่ต้องแสดงฉลากตามที่กฎหมายกําหนด

1.1ผลิตภัณฑ์จากพืช ได้แก่ ข้าวกล้อง ธัญพืชต่าง ๆ เมล็ดถั่วแห้ง งา พริกแห้ง ข้าวเกรียบ (ไม่ทอด) ธัญพืชชนิดบด ผง พริกป่น
1.2 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้แก่ ปลาแห้ง กุ้งแห้ง รังนกแห้ง ไข่เค็มดิบ กะปิ ปลาร้าผง/ดิบ ปลาส้ม น้ําบูดู นํ้าผ้ึง (ท่ีผลิตจากสถานท่ีผลิตไม่เป็นโรงงาน)
ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

2. สถานพยาบาล

ต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยการโฆษณาสถานพยาบาลบางประเภทต้องได้รับอนุมัติจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หรือสาธารณสุขจังหวัด ยกเว้น ศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศไม่สามารถลงโฆษณาได้


3. เว็บหาพันธมิตรจับคู่ทางธุรกิจ

3.1 แอพพลิเคชั่นต้องถูกสร้างและให้บริการกับผู้ใช้มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
3.2 แอพพลิเคชั่นต้องได้รับการประเมินและมีคะแนนจากผู้ใช้ต้ังแต่ 4 ดาวขึ้นไป
3.3 ต้องกําหนดให้ผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.4 ต้องมีข้อความแจ้งเตือน (warning message) บน banner/video ข้อความว่า “บริการนี้สําหรับบุคคลอายุ 20 ปีข้ึนไปเท่านั้น”


4. เครื่องสําอาง

สามารถโฆษณาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


5. สลากที่ออกโดยรัฐบาล

โฆษณาต้องไม่มีการกล่าวให้ความคาดหวังในการถูกรางวัลมากเกินไปและต้องคํานึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อเยาวชนด้วย


6. Financial and Securities Business

ธุรกิจด้านการเงิน หลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ต้องเป็นสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เท่าน้ัน
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินจะต้องอยู่ภายในขอบข่ายที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. และ/หรือ กลต. เท่านั้น
ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของ ธปท. และ/หรือ กลต.
ต้องเปิดเผยข้อมูลค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ต่าง ๆ ต่อลูกค้าอย่างชัดเจน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และเป็นไปตามที่ธปท. และ/หรือ กลต. ประกาศกำหนด
ห้ามขอข้อมูลใด ๆ จากลูกค้าเว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ
ข้อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับเงินกู้

ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด (ในกรณีที่มีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ และ Peer-to-Peer Lending เป็นต้น)
ต้องเปิดเผยข้อมูลค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ต่าง ๆ ต่อลูกค้าอย่างชัดเจน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ข้อสัญญาและอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
ต้องประเมินศักยภาพและความสามารถในการใช้คืนเงินกู้ของลูกค้าตามที่กฎหมายประกาศกำหนดอย่างเคร่งครัด และห้ามมิให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ที่ไม่มีศักยภาพและความสามารถในการใช้คืนเงินกู้หรือสินเชื่อ


7. Contact lens

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และการโฆษณาต้องมีใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์


8. วัตถุอันตราย

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย หรือจิตใจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น


9. ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาพของบุคคล

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายสุขภาพแห่งชาติ และประกาศระเบียบ แนวปฏิบัติ ประมวลจริยธรรมหน่วยงานกำกับดูแล และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง


10. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ วีดิทัศน์และสื่อโฆษณา ตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และได้รับอนุญาตให้โฆษณาเผยแพร่จาก สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม


11. เครื่องมือแพทย์

การโฆษณาต้องมีใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ และต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


12. อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน

ต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้า จำหน่าย หรือครอบครอง จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)


13. การประมูล ขายทอดตลาดและค้าของเก่า

ต้องได้รับใบอนุญาตการขายทอดตลาด (License for public auction) หรือ ค้าของเก่า (Antiques license) จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

icon-lap-ads-policy-512x512

ผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับ Covid-19

1. ในการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยต่างๆ จะต้องมีการระบุราคาการขายที่ชัดเจนในการลงโฆษณา มีราคาที่เหมาะสม ไม่จำหน่ายเกินราคา นอกจากนั้นต้องไม่กล่าวอ้างในเรื่องของสรรพคุณเกินจริง

2. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หน้ากาก เป็นประเภท Surgical mask ที่ผลิตในประเทศ ต้องมีราคาจำหน่ายต่อชิ้น ไม่เกิน 2.5 บาท (รวม VAT แล้ว) เท่านั้น และต้องระบุราคาในโฆษณาให้ชัดเจน (หากสินค้า Surgical mask หรือหน้ากากแบบอื่น ที่จำหน่ายเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ราคาขายต้องไม่เกินที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)


3. สินค้าประเภท ไส้กรอง หรือ filter สำหรับใส่ด้านในร่วมกับหน้ากากอนามัยต่างๆ ต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าเป็น “ไส้กรอง” ไม่สร้างความสับสนให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดว่าเป็นหน้ากากอนามัยและต้องไม่นำเสนอสรรพคุณเกินจริง หรือจำหน่ายในราคาเกินจริง


4.ผลิตภัณฑ์ ประเภท เจลล้างมือ (จัดเป็นผลิตภัณฑ์ “เครื่องสำอาง” ไม่ใช่ “เครื่องมือแพทย์”) จะต้องมีใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ให้ทีมงานตรวจสอบด้วย

สินค้าและบริการที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

สินค้าและบริการเหล่านี้ จะต้องมีการส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบก่อนการโฆษณา

สินค้าที่ต้องมีการส่งเอกสารเพิ่มเติมก่อนลงโฆษณา Line Ads Platform (LAP)
ภาพจาก : https://lineforbusiness.com/th/service/line-ads-platform/LAPGuideline

อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารเสริมทุกชนิด ต้องมีเอกสาร อย.

1. อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารเสริม

ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารจดอย.
ภาพจาก : https://lineforbusiness.com/th/service/line-ads-platform/LAPGuideline

สถานพยาบาล ต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

2. สถานพยาบาล

ต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข

ยกเว้น ศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศไม่สามารถลงโฆษณาได้

ภาพจาก : https://lineforbusiness.com/th/service/line-ads-platform/LAPGuideline

❌ โฆษณาคุณถูกปฏิเสธทันที หากเป็นธุรกิจเหล่านี้

 1. ผลิตภัณฑ์บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ

 2. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น ปาจิงโกะ เว็บไซต์พนัน บอล หวย เกมส์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

 3. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เช่น ดูดวง โหราศาสตร์ ทำนายโชคชะตา เครื่องรางของขลัง สิ่งเร้นลับ และการเรี่ยไรหรือขอรับบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 4. การช่วยเหลือในการต้ังครรภ์ การตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบุตรบุญธรรม การรับหรือยกเด็กให้คนอื่น นอกจากญาติของเด็ก

 5. อาหารทารก (เช่น นมผงสูตรหนึ่ง สูตรสอง สำหรับเลี้ยงทารก) และอาหารเสริมสําหรับทารก ยาบํารุงหรืออาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องสมรรถภาพทางเพศ

 6. บริการซื้อขายสัตว์เลี้ยงและสิ่งมีชีวิต

 7. โรงรับจํานํา/ เพชรหลุดจํานําแม้ว่าจะมีใบรับรองหรือใบรับประกันคุณภาพ

 8. การให้กู้ยืมเงินในเชิงฉ้อโกง และ การระดมทุนที่มีวัตถุประสงค์อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 9. ธุรกิจแบบพีระมิดหรือธุรกิจอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือการขายตรงแบบหลายชั้น (multilevel marketing sales) หรือธุรกิจที่มุ่งเน้นรับสมัครสมาชิกเป็นเครือข่าย เช่น แชร์ลูกโซ่ ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

 10. การทําศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ 

❌ โฆษณาคุณถูกปฏิเสธทันที หากมีเนื้อหาเหล่านี้

 1. ห้ามใช้รูปและวิดีโอทujมีการแสดงภาพ ”ก่อนและหลัง” (before/after)

 2. ภาพที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เช่น ภาพซูม [สิว ฝ้า กระ หัวล้าน สะเก็ดเงิน ผมร่วงเป็นจำนวนมาก]

 3. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ (ที่ไม่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

 4. ยาจําหน่ายตามใบสั่งยาที่เกี่ยวข้องกับโรคเฉพาะด้าน เช่น ยาปฏิชีวนะ, ยาฆ่าเชื้อ, ยาเกี่ยวกับรักษาต้อตา, ยาหยอดตา

 5. รูปที่มีรายละเอียดของภาพตํ่า เช่น ภาพถูกตัดไม่เป็นธรรมชาติ สะกดคําผิด ใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 6. ภาพที่แสดงตัวเลขหรือมีการวัดค่าต่าง ๆ เช่น ที่ชั่งน้ําหนัก สายวัด เครื่องวัดนํ้าตาล

 7. ห้ามใช้รูปภาพคุณหมอหรือผู้เชียวชาญโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลในภาพ

 8. สินค้าและบริการที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย ครอบครองหรือทำการโฆษณาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 9. ทองไมครอน ทองชุบ ทองปลอม เงินปลอม เพชรปลอม พลอยปลอม

แหล่งข้อมูล : https://lineforbusiness.com/th/service/line-ads-platform/LAPGuideline